Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

   Kan Jang

KanJang minskar symtom som hosta, slembildning, nästäppa, halsont och sjukdomskänsla. - KanJang minskar också antalet sjukdagar vid förkylning med upp till 45%

KanJang är en mixtur som innehåller extrakt av:

KanJang

är en unik snabbverkande kombination av naturens främsta läkeörter. Kan Jang stärker motståndskraften, löser slem och vidgar andningsvägarna. Kan Jang är dessutom uppiggande. Sjukdomssymtom reduceras snabbt, hosta dämpas och förkylningströttheten lindras.

KanJang bekämpar förkylningsvirus

Kan Jang har tre viktiga egenskaper. Den är direkt virus- och bakterie-dödande, den stimulerar kroppens immunförsvar och den verkar slemlösande/hostdämpande. Den trefaldiga verkan är resultatet av tre aktiva örter med olika, men kompletterande egenskaper. Dessa är Echinacea, Adhatoda och Rysk rot.
En helt ny studie från 2005 (Phytomedicine 12, 539-547) visar att kombinationen av dessa tre örter är effektivare än ren echinacea (vid förkylning) och OTC läkemedlet Bisolvon (vid bronkit).


Två oberoende kliniska studier visar effekten:
Studie 1 - Effekt på förkylning jämfört med placebo

A controlled Clinical Study of Kan Jang Mixture in the treatment of Upper Respiratory Tract Infections by Erling Thorn and Terje Wollan, publicerad i
​Phytotherapy Research vol 11: 207-210; 1997.


Studien visar att Kan Jang mer än halverar symtomen redan efter 2 dagar

Avsikten med studien var att mäta Kan Jangs effekt på ”vanlig förkylning”. Studien var randomiserad, dubbelblind och placebokontrollerad. 66 patienter i åldern 18-40 år deltog. Medicineringen togs tre ggr per dag och resultatet mättes dag 2, 5 och 10. Redan efter två dagar var förbättringen hos Kan Jang gruppen två till fyra gånger bättre än hos placebogruppen. Resultatet visas i diagram 1.

KanJang_diagr_1.jpg

Diagram 1: I den dubbelblinda och randomiserade studien jämfördes Kan Jang med placebo. Samtliga patienter var diagnostiserade med övre luftvägsinfektion. Patienternas tillstånd kontrollerades efter två, fyra och nio dagar. Redan efter två dagar var Kan Jang gruppen avsevärt friskare, p<0,05. Efter dag fyra var signifikansen p<0,001. (Diagrammet visar patientens skattade förbättring med Kan Jang respektive placebo efter två dagars behandling).

Frisk fyra dagar snabbare

Ännu intressantare blev det när forskarna studerade antalet sjukdagar, då visade det sig att Kan Jang gruppen tillfrisknande i snitt efter 5,2 dagar medan placebogruppen var symptomfri först efter 9,2 dagar, en skillnad på fyra dagar. Resultatet visas i diagram 2.


KanJang_diagr_2.jpg

Diagram 2: När patienternas sjukdagar räknades visade det sig att Kan Jang gruppen i snitt hade 5,2 sjukdagar per person medan antalet sjukdagar i placebogruppen var 9,2. En signifikans på p<0,001.

Studie 2 - Effekten av KanJang på bronkit, en jämförelse med Bisolvon

Randomized trial of a fixed combination (Kan Jang) of herbal extracts containing Adhatoda vasica, Echinacea purpurea and Eleuthrococcus senticosus in patients with upper respiratory tract infections by M. Narimanian, M. Badalyan, V. Panosyan, E. Gabrielyan, A. Panossian, G. Wikman and H. Wagner, publicerad i

Phytomedicine 12: 539-547; 2005.

I den randomiserade studien jämfördes tre preparats effekt vid bronkit. De tre beredningsformerna var Kan Jang original, Kan Jang utan adhatoda samt Bisolvon. Tre grupper med 30 personer i varje ingick i studien (medelålder 37 år), samtliga 90 patienter var diagnostiserade med röntgen. Grupp 1 fick Kan Jang mixtur original med Adhadoda, Echinacea och Rysk rot, grupp två fick Kan Jang mixtur med enbart Echinacea och Rysk rot, grupp tre fick Bisolvon (en av Sveriges mest sålda receptfria hostmediciner).

Syftet med studien var dels att visa effekten av Kan Jang mixtur på bronkit, dels visa den unika slemlösande och hostdämpande effekten hos adhatoda.
Samtliga 90 patienter fullföljde studien. Inga biverkningar rapporterades i någon av grupperna.

Phytomedicine 12: 539-547; 2005.

I den randomiserade studien jämfördes tre preparats effekt vid bronkit. De tre beredningsformerna var Kan Jang original, Kan Jang utan adhatoda samt Bisolvon. Tre grupper med 30 personer i varje ingick i studien (medelålder 37 år), samtliga 90 patienter var diagnostiserade med röntgen. Grupp 1 fick Kan Jang mixtur original med Adhadoda, Echinacea och Rysk rot, grupp två fick Kan Jang mixtur med enbart Echinacea och Rysk rot, grupp tre fick Bisolvon (en av Sveriges mest sålda receptfria hostmediciner).

Syftet med studien var dels att visa effekten av Kan Jang mixtur på bronkit, dels visa den unika slemlösande och hostdämpande effekten hos adhatoda.
Samtliga 90 patienter fullföljde studien. Inga biverkningar rapporterades i någon av grupperna.

KanJang original var klart effektivast.
Resultat:

Kan Jang utan Adhatoda visade samma effekt som Bisolvon vid lindring av lufvägsbesvären, medan Kan Jang original med adhatoda var klart effektivare än de båda andra behandlingsformerna. Tabellen nedan visar Kan Jang original i relation med Bisolvon.

Kan Jang gruppen frisk två dagar snabbare

Studien visade dessutom att patienterna var helt återställda två dagar snabbare med Kan Jang (bägge varianterna) än med Bisovlon. Kan Jang gruppen behövde sex dagars behandling medan Bisolvongruppen krävde åtta dagars behandling.
Samtliga tre behandlingsalternativ visade signifikant effekt från dag två. Från dag fyra visade Kan Jang med Adhatoda signifikant bättre effekt än de två övriga behandlingarna.

KanJang_diagr_3.jpg

Diagram 3. I den randomiserade studien studerades bla Kan Jang original vs Bisolvon. De 60 patienterna delades in i två grupper, grupp ett fick Kan Jang original, medan grupp 2 fick Bisolvon. Samtliga patienter hade bronkit diagnostiserat med röntgen. Kan Jang original var signifikant bättre i samtliga parametrar som mättes: Hostans svårighetsgrad, frekvens, slem och allmän sjukdomskänsla. Diagrammet visar hostans svårighetsgrad efter 3 respektive 5 dagar. Procenttalen i diagrammet anger den procentuella förändringen mellan Kan Jang gruppen och Bisolvongruppen.

KanJang också bättre än ren Echinacea

Studien visar dels den immunstimulerande effekten av kombinationen Echinacea och Rysk rot (snabbare tillfrisknande, symtomlösning) dels att Athatoda förbättrar den symtomlösande effekten signifikant jämfört med enbart Echinaea och rysk rot.
Studien visar därmed att Kan Jang original är klart bättre än enbart echinacea, när det gäller behandling av bronkit, dvs symtom i de övre luftvägarna .

Adhatoda har använts i den Ayurvediska medicinen i mer än 3000 år. Huvudindikationen är bronkit, hosta och astma. I Europa är användningen av Adhatoda begränsad men på världsbasis är det den 18:e mest använda läkeörten.

När det gäller Rysk rot finns det ett flertal publicerade studier som visar tydlig effekt vid förkylning och influensa. Rysk rot har också visat sig ha antiviral effekt både med avseende på RSV virus och Influensa A (Glatthaar-Saalmuller et al. 2001). Dessutom har Rysk rot tydliga adaptogena effekter vilket skyndar på återhämtningen vid sjukdom.

KanJang i jämförelse med Echinacea:

Hög dos Echinacea - stimulerar immunförsvaret vid första skedet, verkar immunomodulerande. Echinacea är framför allt effektivt i förkylningens initialskede.

Hög dos Rysk rot - stimulerar immunförsvaret och är virusdödande (verkar även på djupet, alltså även när förkylningen fått fäste). Rysk rot har också visat sig ha effekt på influensa typ A och RSV virus. Rysk rot har dessutom adaptogena egenskaper.

Adathoda - vidgar bronkerna och löser slem. Har använts i den Ayurvediska medicinen i mer än 3000 år mot just bronkitis, katarr, hosta och astma.

Den immuno-modulerande effekten hos Kan Jang kommer framför allt från dess höga innehåll av adaptogenen Rysk rot.

Rysk rot aktiverar nedsatt immunförsvar

Journal of Veterinary Sciences Vol 6, No 3, 2003.

En grupp forskare undersökte den immunomodulerande effekten hos Rysk rot. Undersökningen genomfördes på två stammar av möss, en med ett väl utvecklat immunförsvar och en stam med ett nedsatt immunförsvar. Resultatet bekräftar att Rysk rot är en immunomodulator. Effekten på de möss, som redan hade ett väl fungerande immunförsvar var måttlig. Hos de möss som från början hade ett dåligt immunförsvar såg man en aktivering, de fick ett normalt fungerande immunförsvar.


Rysk rot har effekt på influensa och minskar influensa-komplikationer, visar en studie på 1376 personer.

Shadrin et al, Second International Symposium on Eleutherococcus, Moscow 1984. Academy of Sciences of the USSR 1986: 289-93

Fyra ml extrakt av Rysk rot alternativt placebo gavs till 1376 personer under en influensa period. Dödligheten var tydligt lägre (men inte statistiskt signifikant) i Rysk rot gruppen. Däremot hade Rysk rot gruppen betydligt färre komplikationer såsom lunginflamation, bronkit, bihåleinflamatione etc (p<0,05).

Rysk rot minskar insjuknandet vid influensaepidemi hos barn

Barkan et al. Pediatriia 1980; 4:65-66

130 barn fick en droppe extrakt per levnadsår under fem dagar i veckan. Influensa förekomsten minskade 3,6 ggr jämfört med de barn som inte fått Rysk rot.

Sammanfattning:

Det finns två dubbelblinda randomiserade studier på Kan Jang mixtur, som är publicerade/accepterade i två olika per review tidskrifter.


  • Jämfört med placebo kortar Kan Jang förkylningsperioden med nästan 50% eller 4 dagar.
  • Redan efter 2 dagar har Kan Jang gruppen 4 ggr mindre symtom jämfört med placebo.
  • Samtliga förkylningssymtom reduceras med tydlig signifikans.
  • Jämfört med Bisolvon visar Kan Jang signifikant bättre effekt vid röntgen diagnostiserad bronkitis. Tillfrisknandet skedde dessutom två dagar snabbare.

Det som ger KanJang den unika effekten är:

Hög dos Echinacea – stimulerar immunförsvaret vid första skedet, verkar immunomodulerande. Echinacea är framförallt effektiv vid förkylningens initialskede.

Hög dos Rysk rot – stimulerar immunförsvaret och är virusdödande (verkar även på djupet, alltså även när förkylningen fått fäste ). Rysk rot har också visat sig ha effekt på influensa av typ A och RSV virus. Rysk rot har dessutom adaptogena egenskaper

Adathoda – vidgar bronkerna och löser slem. Har använts i den Ayurvediska medicinen i mer än 3000 år för just bronkitis, katarr, hosta och astma.

Referenser kan läsas här!

Frågor och kommentarer kan skickas till Ingemar Joelsson - klicka här!

KanJang_red.jpg

KanJang är ett
växtläkemedel (TVBL)

 

« Tillbaka