Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

    IBS - Behandling med Iberogast

Behandling med Iberogast

Effekten av Iberogast på magsäcken vid behandling av symtomen i samband med Funktionell Dyspepsi är väl klarlagda. Se gärna igen sidan, som beskriver detta!

När det gäller att precisera hur kombinationen av de nio växtextrakten verkar på en störd grovtarm är detta mycket mer komplicerat. Delvis beror det på grovtarmens invecklade nervösa styrning.

Medulla_red.jpg

Segmenten i
ryggmärgen

Nervförsörjning till colon

Grovtarmen försörjs med både sympatiska och parasympatiska nervfibrer. De sympatiska nerverna kommer från de nedre bröst (thorakala) och de övre ländsegmenten (lumbara) i rygg-märgen. De går över plexus coeliacus och plexus mesentericus superior och inferior före inträdet i tarmväggen.

Den parasympatiska innervationen har sitt ursprung från vagus, den kraniala autonoma nerven, och från pelvina nerver, de sakrala autonoma nerverna, som kommer från från L2 och L3. De sprider sig tillsammans med de sympatiska fibrerna till tarmväggen.

Colon_innervation.jpg

Nervförsörjningen till
tjocktarmen

Nerver inom tarmväggen

Inom tarmväggen bildas mellan det längsgående, yttre, muskelskiktet och det inre ringmuskelskitet plexus myentericus eller Auerbach´s plexus.

Av grenar från detta plexus bildas ett inre plexus i tarmens submucosa, plexus submucosus eller Meissner's plexus.

De båda nervvävnadsflätorna består av:

enteriska motorneuron, som påverkar glatt muskulatur och körtelceller, samt

enteriska interneuron, som i kompli-cerade nätverk samordnar det senso-riska signalflödet med det motoriska flödet. Dessutom finns
Cajals Enteriska Interstitialceller, vilka är en blandform mellan neuron och gliaceller. De dirigerar tarmens peristaltiska arbete.

Tarm-nerv-plexa.jpg

Tjocktarmen

I tjocktarmens vägg finns längsgående muskulatur, ofta samlad i tre strängar (teniae), samt muskelfibrer som går runt tarmen, ringmuskelskiktet. I väggen finns också komplexa nervplexa. In emot tarmlumen finns ett muköst cell-lager, som har möjlighet att absorbera vätska och näringsämnen. Det mukösa skiktet i tarmen kan också bilda slem och samverka med kroppens immunsystem.

Tjocktarmens funktion kan beskrivas så: i tjocktarmen skall tarminnehållet koncentreras och drivas framåt. Mer än 40 transmittorsubstanser reglerar samverkan mellan nervimpulser, reflexbanor, känselkroppar och tarmens nervplexa.

Iberogast

har följande inverkan på tjocktarmen:

  • Överkänslighet i tarmens nerver, känselkroppar och reflexer dämpas
  • Tarmens rörelsemönster normaliseras
  • Frekvens av tarmtömning såväl som avföringens konsistens normaliseras
  • Eventuell inflammation minskar
Colon_toverud.jpg

Effekt av Iberogast I

Resultat av studie på symtomlindring

Fyra IBS-symtom mättes med en 4-gradig skala i en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie under 4 veckor.

51 patienter fick Iberogast (STGW%) och 52 patienter fick placebo. De sammanlagda symtomen: gasbildning (flatulens), oregelbunden avföring (förstoppning eller diarré), känsla av fullhet (uppspändhet) och känsla av ofullständig avföring minskade mera hos Iberogast-gruppen än hos placebo-gruppen. Skillnaden var efter 28 dagars behandling statistiskt signifikant.

IBS_2.jpg

Effekt av Iberogast II

Resultat av studie på buksmärta

Smärta i någon av bukens 4 kvadranter mättes med en 4-gradig skala i en studie under 4 veckor. 51 patienter behandlades med Iberogast, 52 patienter fick placebo. Från början hade båda grupperna samma "smärt-score". Efter 28 dagar hade Iberogast-gruppens patienter betydligt mindre buksmärta än placebogruppens patienter. Skillnaden var statistiskt signifikant.

IBS_1.jpg

Effekt av Iberogast III

Resultat av studie på symtomlindring

I den här builden representerar staplarna den procentuella andelen av patienter som är fria från ett specifikt symtom vid studiens början, efter 14 dagar och efter 28 dagar med Iberogast-intag. Symtomn är gasspänning (flatulens), känsla av ofullständig tarmtömning, upplevelse av förändrad tarm-verksamhet och känsla av fullhet (uppspändhet).

IBS_3.jpg

Erfarenheterna av förskrivning av Iberogast till patienter i öppen vård

454 patienter följdes under 4 veckor. De hade symtom av såväl funktionell dyspepsi som IBS. Sju av de viktigaste symtomen bedömdes i avseende på svårighetsgrad före och efter behandling: Buksmärta, uppstötningar, smärta under bröstbenet, uppkördhet, gasbildning (flatulens), diarré och förstoppning. Samtliga symtom minskade signifikant.

Iberog_oppen.jpg

Ladda ned skriften av Madisch et al. - Klicka här

Gå till referenser för Iberogast - Klicka här

Kommentarer och frågor kans skickas till Ingemar Joelsson - Klicka här

 

« Tillbaka