Växtbaserade läkemedel (VBL) TVBL Indikation Ört

 Extra stark Rosenrot, original arctic extract

 

Rosenrot hjälper kroppen att anpassa sig till stress – resultatet blir ökad ork, skärpa och lust

Flera studier under de senaste 3 åren visar att Rosenrot (Original Arctic Extract) hjälper vid trötthet och stress. Effekten kommer snabbt, ofta redan ett par timmar efter intag. Förklaringen till Rosenrots unika effekt på stress och trötthet ligger i dess adaptogena egenskaper, dvs dess förmåga att anpassa, adaptera kroppen och hjärnan till yttre och inre belastning (stress). Rosenrot är den adaptogen som har den tydligaste effekten på mental prestation (koncentration, skärpa, glädje). Rosenrot är också den adaptogen som har den absolut bästa kliniska dokumentationen.

 

Ökar energin i hjärnan

Hjärnan styr mycket av den stress och trötthet som vi upplever. Avgörande är tillgången på energi (glukos) och balansen av hormoner och signalsubstanser. Vid långvarig eller upprepad stress minskar omvandlingen från Glukos till ATP, dvs den energi som hjärnans celler kan tillgodogöra sig. Enligt studier ökar Rosenrot omvandlingen av glukos till ATP. Hjärnan får mer energi – tröttheten minskar.

 

Stänger av stresshormon

Rosenrot har också effekt på det hormonella systemet, bla minskar cortisol, ett stresshormon som bildas i binjurarna. Vid kortvarig stress har cortisol en positiv verkan. Det aktiverar många viktiga ”flykt och försvarsfunktioner”. Men vid upprepad eller långvarig stress riskerar det avstängningssystem som skall minska produktionen av cortisol att avmattas, känsligheten sjunker och cortisol fortsätter att produceras. Kroppen kommer i ett permanent stresstillstånd – det är då vi blir trötta, utmattade och känner olust. Enligt studier ökar Rosenrot känsligheten hos kroppens viktiga feedback system. Därmed kan cortisol-mängden minska i tid, vi får möjlighet att återhämta oss och vila – stresströskeln höjs. Detta upplevs som minskad trötthet, större initiativ kraft och ett bättre tålamod.

 

Ökar mängden dopamin och serotonin

Stress minskar också ofta tillgängligheten av viktiga signalsubstanser som tex dopamin och serotonin. Dessa är viktiga för all kommunikation i hjärnan och påverkar bla det limbiska systemet som styr många av våra hormonberoende funktioner som tex glädje, vrede och sexuell lust. Rosenrot verkar öka tillgängligheten och känsligheten för serotonin och dopamin. Detta är en av förklaringarna till att Rosenrot ofta beskrivs öka glädjen, initiativkraften och tålamodet. Rosenrot sänker stressen i kroppen, kvittot på att detta fungerar är ökad energi och ett större välbefinnande.

 

Rosenrot minskar nedstämdhet

Brichenko et al. (1986), undersökte Rosenrots effekt hos patienter med psykiska depressioner som samtidigt åt sin vanliga, av läkaren utskrivna, medicin. De depressiva patienter som fick Rosenrot och led av apati, kraftlöshet, spänningar och oro, fick en normal sinnestämning ca 30% snabbare än kontrollgruppen. På det hela taget reducerades depressiva symptom mycket fortare och bieffekterna av antidepressiv medicin sjönk drastiskt när patienterna samtidigt tog Rosenrot.

Brichenko et al. (1987), undersökte Rosenrots möjligheter att motverka de antidepressiva medicinernas bieffekter, samt effekten på patienternas sinnestillstånd. De depressiva symptomen minskade med Rosenrot. Det visade sig att Rhodiola hade en positiv effekt på patienterna, de orkade mer, de var inte lika kraftlösa längre. Att använda sig av Rosenrot som en del av den komplexa behandlingen reducerar enligt studierna bieffekterna hos antidepressiva mediciner, såsom muntorrhet, hjärtklappning, darrighet, förstoppning och huvudvärk.

Vid de beskrivna studierna användes Original Arctic Extract (SHR-5).

 

Rosenrot förbättrar hjärnans kapacitet

Stress inverkar negativt på hjärnan i flera nivåer. Hjärncellernas förmåga att tillgodogöra sig energi blockeras, dessutom försämras signalsubstansernas förmåga att kommunicera – hjärnan arbetar sämre, skärpan, koncentrationen och initiativförmågan avtar. Det är därför vi ofta känner oss ”blockerade” när vi blir stressade eller trötta. Resultatet blir att vi inte kan prestera vårt bästa – även om vi egentligen har kunskapen.

När det gäller mental kapacitet står adaptogenen Rosenrot i en särställning (Saratikov et al. 1987).

 

Bättre stresshantering redan två timmar efter intag av Rosenrot

Placebokontrollerad, randomiserad och dubbelblind studie med Original Arctic Extract på 161 personer. (2003, Phytomedicine) Denna studie är helt unik både i upplägg och resultat. 161 unga män (kadetter) fick under flera veckor leva på ett så kontrollerat sätt som möjligt. Samma mat, samma mängd sömn etc. Testpersonerna väcktes sedan kl 02.00. Hälften fick Rosenrot, hälften fick placebo därefter fick de genomföra ett antal komplicerade och krävande tester.

Efter två timmar mättes försökspersonernas stressnivå, hjärtfrekvens och problemlösningsförmåga.

Den grupp som fått Original Arctic Extract hade genomgående markant bättre testresultat. De kände sig betydligt piggare, de hade lättare att fokusera och att lösa problem. Även deras stressnivå sjönk markant.

Gruppens stressnivå mättes både via subjektiva parametrar och via blodtryck och puls. Samtliga mätvärden visade att Rosenrotsgruppens stressnivå var avsevärt lägre. Totalt uppgav 3 ggr så många i Rosenrotsgruppen ett ökat välbefinnande jämfört med placebo- och kontrollgruppen. Detta redan två timmar efter intag av två tabletter Rosenrot.

Skillnaden mellan problemlösningsförmågan hos placebo och Rosenrotsgruppen var mycket tydlig. I många av testerna visade Rosenrotsgruppen en förbättring jämfört med placebo på mellan 100-300%.

 

 Arctic_wellness_2.jpg

wellbeing

 

Diagrammet visar andelen av försöks-personerna som upplevde ökat välbefinnande under stark press och trötthet.

I Rosenrotsgruppen (Original Arctic Extract) angav 51% ökat välbefinnande och sänkt stress redan två timmar efter intag av Rosenrot. I placebogruppen var motsvarande siffra 17% och i kontrollgruppen 5%.

 

 Arctic_trott.jpg

 

 

Samtliga resultat under studien lades ihop och forskarna räknade fram ett ”anti-trötthetsindex”. Ju högre index desto mindre trötta. Skillnaden mellan dem som fått Rosenrot (Original Arctic Extract) och placebo var mycket tydlig vilket framgår av den starka signifikansen.

 

 Arctic_snabb.jpg

 

 

 

 

Forskarna mätte hur många uppgifter som testpersonerna kunde lösa under tidspress. Placebo ökade med 10 st medan Rosenrotsgruppen (Original Arctic Extract) ökade med 36 st. Jämfört med placebo var förbättringen i Rosenrotsgruppen nästan 400%. Resultatet märktes redan 2 timmar efter intag.

 

Arctic_sharp.jpg 

 

 

Forskarna testade även exaktheten i att lösa uppgifterna genom att mäta hur många fel som gjordes. Även här var skillnaden mellan Rosenrotsgruppen (Original Arctic Extract) och placebogruppen tydlig.

 

Högre betyg med Rosenrot

40 studenter i åldern 17-19 år indelades i två grupper (Spasov et al. 2000). En grupp fick en låg dos Rosenrot (SHR-5), den andra gruppen fick placebo. Studien var dubbelblind, randomiserad och placebokontrollerad. Studenterna testades bla med avseende på kondition, noggrannhet, snabbhet, humör och motivation.

 

Arctic_sharp_2.jpg

 

 

Resultatet imponerade, trots en låg dos visade de flesta testade parametrar klar signifikans. Vissa parametrar förbättrades jämfört med placebo med över 50% (snabbhet och exakthet). Den mentala tröttheten minskade med över 40% och studiemotivationen ökade. Även slutbetygen förbättrades i studien. Trots att Rosenrot (Original Arctic Extract) bara gavs under 20 dagar innan examen förbättrades slutbetyget i rosenrotsgruppen med ca 10%.

 

Läkare i jourtjänst blev mindre trötta

År 2000 genomfördes en annan intressant studie (Panossian et al. 2000) som klart visar Rosenrots förmåga att minska stress och öka koncentration och skärpa. 56 nattarbetande jourläkare delades in i två grupper. En grupp fick Rosenrot (Original Arctic Extract), den andra gruppen fick placebo. Efter 14 dagar mättes resultatet.

 

Arctic_tired.jpg

 

 

 

Den grupp läkare som fått Rosenrot visade ett 60% lägre trötthetsindex jämfört med placebo-gruppen. En kraftig effekt speciellt med tanke på att dosen var låg, 1,5 tablett per dag.

Trötthetsindex sänktes med 20,5 enheter i Rosenrotsgruppen (Original Arctic Extract) jämfört med 11,9 enheter i placebogruppen. Rosenrotsgruppens förbättring jämfört med placebo var ca 60%.

 

 

Rosenrot ökar lusten och förbättrar humöret

Rosenrot är den adaptogen med klarast effekt på den sexuella lusten. Självklart bidrar den allmänt stressdämpande effekten eftersom välmåendet ökar. Men Rosenrot har också en direkt effekt på det hormonsystem som bla styr hjärnans lustcentra. Mindre studier och många case-rapporter berättar om ökade lustkänslor, lättare att få orgasm etc.

Saratikov et al. kunde redan 1978 visa att Rosenrots aktiva komponenter rhodosin och salidrosid hade en positiv effekt både på den hormonella balansen och på nivåerna av signalsubstanser i det limbiska systemet (lustcentrat). Eftersom lustcentrat styr hormonella funktioner som glädje, lust och känslor fick man därmed en förklaring till varför Rosenrot verkade kunna stimulera den sexuella lusten, både hos män och hos kvinnor.

 

Studie på impotenta män

I en öppen studie från 1987 behandlades 35 män med erektionsproblem. Männen hade antingen långvariga problem med bristande erektion eller för tidig sädestömning. De fick 2 tabletter Rosenrot (Original Arctic Extract) per dag under tre månader. Resultatet var påtagligt förbättrad sexuell förmåga hos 26 av männen. Dessutom visar studien att prostatavätskan normaliserades (viktig för spermiernas livskvalitet och rörlighet) och att halten manliga könshormon påverkades positivt. (Herbalgram, vol 56, 2002, sid 47.)

 

Påverkar fruktsamhet och normaliserar menstruation

Studier på djur visar att Rosenrot ökar könshormonernas aktivitet. Hos hondjur visade Rosenrot en östrogenlik effekt med ökad fertilitet. Hos handjur visade Rosenrot däremot en testosteron-liknande effekt med en muskeluppbyggande effekt. (Tomsk State University 1987).

Samma forskare testade sedan Rosenrot på 40 kvinnor med utebliven mens och som inte kunnat bli gravida. Rosenrot testades under 14 dagar. 25 av de 40 kvinnorna fick normal menstruation och 11 blev gravida efter ytterliggare några månaders behandling.

I en ännu inte publicerad studie fann Patrica Eagon att Rosenrot har en bindning till östrogena receptorer. En annan amerikansk läkare, Richard Brown, vid Colombia University rapporterar om flera fall där han testat Rosenrot på kvinnor som inte reagerat på standardbehandlingen mot barnlöshet. Flera av kvinnorna har blivit gravida efter några månader med Rosenrot (Herbalgram 2002).

 

Det måste påpekas att resultaten från de här studierna om fruktsamhet och normaliserad menstruation inte har blivit bekräftade.

 

Ny svensk studie 2007

Darbinyan V, Aslanyan G, Amroyan E, Gabrielyan E, Malmström A, Panossian A: Clinical trial of Rhodiola rosea L. extract SHR-5 in the treatment of mild to moderate defression. Nord J Psychiatry 2007; 61: 343 - 348.

I studien fann författarna att Rosenrot hade en signifikant förbättrande effekt på depressions-symtom, bedömda såväl med BDI som HAMD score. 

 

 Arctic_dar_fig1.jpg

 

Effekten av behandling med extraktet SHR-5 gentemot placebo bedömt med HAMD och BDI scores. Score för de behandlade grupperna förbättrades med tre-stjärnig signifikans.

HAMD = Hamilton Rating Scale for depression och BDI = Beck Depression Inventory

 

Författarna påpekar att tidigare studier av effekt av Rhodiola rosea har fokuserat på dess förmåga att öka den mentala prestationsförmågan under stress och att bota tillfällig trötthet. Den goda effekten av Rosenrot torde medieras genom en stabilisering av sinnesstämning och ett återupp-byggande av energi.

Till skillnad från de tidigare studierna, är denna studie (av Darbinyan et al.) den första studie överhuvud taget, som visar en klar anti-depressiv effekt av Rosenrot.

 

Det standardiserade extraktet SHR-5 från Rhodiola rosea hade en klar och signifikant anti-depressiv effekt hos patienter som led av mild till medelsvår depression. Ett intag av två tabletter dagligen (varje tablett = 170 mg extrakt) under en 6 veckor lång period gav en statistiskt säkerställd minskning av de totala depressions-symtomen såväl som en minskning av specifika symtom, som sömnsvårighet, emotionell labilitet och somatisering av besvären.

 

Arctic_dar_fig_2.jpg

 

 

Arctic_dar_fig_caption.jpg

I högre dos, fyra tabletter per dag, såg man en ännu större effekt, framförallt ökade självkänslan markant.

 

Arctic_dar_fig_3.jpg

 

 

Arctic_dar_fig_caption.jpg

Författarna föreslår ytterligare studier omfattande ett större antal patienter och med en medicineringsperiod av 12 veckor. De svar man söker är hur Rosenrot kan jämföras med "klassiska", skolmedicinska anti-depressiva medel. Man önska också söka svar på den farmakologiska effektmekanismen för effekten vid mild till medelsvår depression.

 

Den för närvarande senaste studien (2009) är också svensk

Olsson EMG, von Schéele B, Panossian, AG: A Randomized, double-blind, placebo-controlled, parallel-group study of the standardized extract SHR-5 of the roots of Rhodiola rosea in the treatment of subjects with stress-related fatigue. Planta Med 2009; 75: 105 - 112.

 

I sin sammanfattning skriver författarna följande:

Resultaten av studien visar att upprepad behandling med standardiserat extrakt av Rhodiola rosea (SHR-5) har en positiv effekt på trötthets-nivån, uppmärksamheten och på svaret på en stress-situation. Tillika har Rhodiola rosea en minskande effekt på den basala halten av cortisol i serum, vilket medför en förbättring av den kognitiva förmågan.

 

Den här studien är den första i sitt slag, som visar de beskrivna effekterna hos patienter med kronisk, stress-inducerad trötthet. Dessutom är detta den första gången som man ser bevis för att Rhodiola rosea utövar sin effekt genom en modulering av den viktigaste stress-markören i kroppen, nämligen cortisol. Just en modulering av cortisol kan anses vara en "nykel-mekanism" när det gäller fyto-adaptogenernas verkan.

 

Rhodiola rosea -som en adaptogen - ökar uppmärksamhetsgraden och uthålligheten i situationer av minskad prestationsförmåga, orsakad av trötthet och känsla av svaghet. Rhodiola rosea minskar den stress-inducerade oförmåga som är relaterad såväl till det neuro-endokrina som det immunologiska systemet.

 

Biverkningar

Biverkningsfrekvensen är allmänt mycket låg och skiljer sig inte från placebo.

 

Interaktioner

Rosenrot strävar efter att normalisera kroppsfunktionerna. Trots lång erfarenhet och omfattande klinisk forskning har inga interaktioner med läkemedel registrerats. Men självklart skall man alltid ha en öppenhet inför att interaktioner trots detta kan förekomma även om sannolikheten är mycket låg.

 

Enda rosenroten som är godkänd av läkemedelsverket

Det finns i dag 27 olika rosenrotprodukter i Sverige. Arctic Root är det enda av dessa preparat som är godkänt av Läkemedelsverket. Godkännandet baseras på kvalitet, säkerhet och effekt. Arctic Root är också den enda rosenrotprodukt, som i upprepade studier visar tydlig effekt på stress, trötthet och olust. Arctic Root är därför den enda rosenrotprodukt som finns på Apoteket.

 

Innehåll

Aktiv substans: 1 tablett innehåller extrakt av rosenrot, Rhodiola rosea, (Original Arctic Extract, SHR-5), motsvarande 500 mg råvara.

Inaktiva substanser: Mikrokristallinisk cellulosa, potatisstärkelse, dikalciumfosfat,
shellak E904, kiseldioxid, magnesiumstearat, polyetylenglykol, olivolja.

 

Användningsområde

Medel som allmänt ökar prestationsförmågan, mot tillfällig lättare trötthet.

 

Dosering

1 tablett 1 - 2 gånger dagligen.

 

Referenslitteratur

 

Referenslistan finns på www.medicinreferenser.se. Klicka här.

 

Ladda ned studien av Darbinyan et al. i PDF-format här

 

Ladda ned studien av Olsson et al. i PDF-format här

Ladda ned bipacksedeln (BIP) genom att klicka här

 

Ladda ned den specifika produktresumén (SPC) genom att klicka här

 

E-mail kan skickas till Ingemar Joelsson. Klicka här
 

 

 

 

 

ArcticRoot_40t_TVBL_FRILL.jpg

Extra Stark Rosenrot

Original Arctic root

NU: TVL
Traditionellt växtbaserat läkemedel

 

Tänk på valet av Rosenrot:

4 av fem kliniska studier är gjorda på Arctic Root (extrakt SHR-5)

Läs viktig information här

 

 

Ladda ned medicinsk information om Rosenrot. Klicka här.


 

Ny studie visar effekt av Rosenrot vid depression.

Nord J Psychiatry, 2007
Läs studien här

 

Den senaste svenska studien (stress och trötthet) kan laddas ned här.

Planta Med, 2009

Klicka här

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Tillbaka